ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

กรมการพัฒนาชุมชน

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายประภาศ บุญยินดี ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 67 อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล กรรมการ ๖ (๒) 54 รองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นายกิติพล เวชกุล กรรมการ ๖ (๓) 55 ผู้ตรวจราชการกรม ระดับสูง กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นายกิจจา ทองแดง กรรมการ ๖ (๓) 59 ผู้ตรวจราชการกรม ระดับสูง กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ กรรมการ ๖ (๔) 64 อดีตรองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นายโชคชัย แก้วป่อง กรรมการ ๖ (๔) 62 อดีตรองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 57 รองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ