ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 72 อดีตนักบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง กรรมการ ๖ (๒) 55 รองอธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นางบงกช สุวรรณเดช กรรมการ ๖ (๓) 52 นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นายอรรครัฐ ขุนวิทยา กรรมการ ๖ (๓) 45 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ กรรมการ ๖ (๔) 61 อดีตนักบริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นายสุรินทร์ สิทธิเขตรกรณ์ กรรมการ ๖ (๔) 72 อดีตผู้อำนวยการ กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นายอนวัช สุวรรณเดช กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 58 รองอธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ