ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นางสาวพวงทอง อ่อนอุระ ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 64 อดีตนิติกร ระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล กรรมการ ๖ (๒) 56 เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตื สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นายเจษฎา ปิตรัมย์ กรรมการ ๖ (๓) 26 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นายศิริวัฒนา ตอวิวัฒน์ กรรมการ ๖ (๓) 54 นิติกร ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นางสาวยุพเยาว์ จันทร์เทศ กรรมการ ๖ (๔) 60 อดีตนักบริหาร ระดับต้น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นายปนิธิ เสมอวงษ์ กรรมการ ๖ (๔) 60 อดีตรองอธิบดี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นายชยันต์ เมืองสง กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 53 รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตื (ด้านการบริหารจัดการด้านน้ำ) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ