ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 ศาสตราจารย์พิเศษ ภักดี โพธิศิริ ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 74 อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ กรรมการ ๖ (๒) 59 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นางสาวดวงรัตน์ จุลอักษร กรรมการ ๖ (๓) 52 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นางเกตุ สินเทศ กรรมการ ๖ (๓) 52 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดตรัง ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการ ๖ (๔) 73 อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพอากาศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ กรรมการ ๖ (๔) 71 อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นายพิเชฐ บัญญัติ กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 53 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ