ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 63 อดีตอดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายวัฒนศักดิ์ ศรรุ่ง กรรมการ ๖ (๒) 49 เลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นางอัมพร พุฒิอังกุล กรรมการ ๖ (๓) 55 นักวิชาการอาหารและยาเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 ร้อยตำรวจเอก นันทิยา บุณยะจินดา กรรมการ ๖ (๓) 50 เภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ กรรมการ ๖ (๔) 63 อดีตอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นางสาวยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ กรรมการ ๖ (๔) 69 อดีตอดีตนักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นายวิทิต สฤษฎีชัยกุล กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 52 รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จังหวัดนนทบุรี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ