ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

กรมศุลกากร

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 76 อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ศาลฎีกา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 ศาสตราจารย์ สกนธ์ วรัญญูวัฒนา กรรมการ ๖ (๔) 65 อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นายมนัส แจ่มเวหา กรรมการ ๖ (๔) 65 อดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ