ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 71 อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา กรรมการ ๖ (๒) 44 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นางสาวพิมพ์วิไล เก่งงาน กรรมการ ๖ (๓) 35 นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นางสาวพลอยงาม รัศมีเฟื่อง กรรมการ ๖ (๓) 44 นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นางดนุชา ยินดีพิธ กรรมการ ๖ (๔) 67 อดีตที่ปรึกษาการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นายอำนวย ปรีมนวงศ์ กรรมการ ๖ (๔) 63 อดีตอธิบดี กรมธนารักษ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นางนัทีวรรณ สีมาเงิน กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 57 รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ