ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

กรมการท่องเที่ยว

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายขจร วีระใจ ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 67 อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายอุดม มัตสยะวนิชกุล กรรมการ ๖ (๒) 52 ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นางสาวปิยสุดา สุขเจริญ กรรมการ ๖ (๓) 43 นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมการท่องเที่ยว จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นางสาวอรณี อนุตรเมธากุล กรรมการ ๖ (๓) 49 นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ กรมการท่องเที่ยว จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นายนเร เหล่าวิชยา กรรมการ ๖ (๔) 65 อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา กรมพลศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นายสุรวัช อัครวรมาศ กรรมการ ๖ (๔) 59 รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นายบุญเสริม ขันแก้ว กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 50 รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ