ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 75 อดีตนักบริหาร ระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 ศาสตราจารย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล กรรมการ ๖ (๒) 58 นักบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นางสาวลักษมณ สมานสินธุ์ กรรมการ ๖ (๓) 52 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นายสุทิน เชยชม กรรมการ ๖ (๓) 55 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ