ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 65 อดีตรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ กรรมการ ๖ (๒) 59 อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ กรรมการ ๖ (๓) 51 นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นายกรธรรม สถิรกุล กรรมการ ๖ (๓) 54 นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นางรัชดา เหมปฐวี กรรมการ ๖ (๔) 62 อดีตรองเลขาธิการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นางสาวภัทริยา ไชยมณี กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 33 รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ