ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นางสาวนันทิยา อุ่นประเสริฐ ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 67 อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายพิศาล พงศาพิชณ์ กรรมการ ๖ (๒) 57 เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นางสาวณมาพร อัตถวิโรจน์ กรรมการ ๖ (๓) 44 ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นางธิติมา มิ่งโมฬี กรรมการ ๖ (๓) 41 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและรับรองระบบงาน 1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ กรรมการ ๖ (๔) 62 อดีตอธิบดี กรมวิชาการเกษตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นายสานิตย์ วงษ์พันธุ์ กรรมการ ๖ (๔) 66 อดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นายกฤษ อุตตมะเวทิน กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 51 รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ