ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 76 อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ศาลฎีกา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นางอุไร ร่มโพธิหยก กรรมการ ๖ (๔) 67 อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 พันตำรวจเอก สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย กรรมการ ๖ (๔) 57 อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 59 รองปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นางพรรณทิพา แอดำ กรรมการ ๖ (๓) 45 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นางสุทธิพร เชื่อมสุข กรรมการ ๖ (๓) 44 นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นายกุลิศ สมบัติศิริ กรรมการ ๖ (๒) 58 ปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ