ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

จังหวัดอำนาจเจริญ

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์ กรรมการ ๖ (๒) 51 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายปรัศนัย สวามิชัย กรรมการ ๖ (๓) 46 นิติกรชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นายธัชวสุ ทักษ์เตชาณภัค กรรมการ ๖ (๓) 60 ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นายธนูสินธ์ ไชยสิริ กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 58 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอำนาจเจริญ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ