ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

จังหวัดกาฬสินธุ์

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายเลิศบุศย์ กองทอง ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 60 อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายศักดิ์ชาย เพ็งอารีย์ กรรมการ ๖ (๒) 52 เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากร กรรมการ ๖ (๓) 45 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน กรรมการ ๖ (๓) 38 นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 พลตำรวจตรี มนตรี จรัลพงศ์ กรรมการ ๖ (๔) 64 อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นางเกษร แสนศักดิ์ กรรมการ ๖ (๔) 65 อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นายธวัชชัย รอดงาม กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 58 รองผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ