ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

จังหวัดปทุมธานี

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 64 อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรสาคร ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นางฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล กรรมการ ๖ (๔) 74 ไม่ระบุตำแหน่ง บริษัทกวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด จังหวัดปทุมธานี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นายสมเดช คงกะพันธุ์ กรรมการ ๖ (๔) 62 อดีตเกษตรจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดปทุมธานี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นายพงศธร กาญจนะจิตรา กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 45 รองผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 นายดรณ์ สมิตะเกษตริน กรรมการ ๖ (๒) 57 ปลัดจังหวัด กรมการปกครอง จังหวัดปทุมธานี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ กรรมการ ๖ (๓) 58 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ กรรมการ ๖ (๓) 47 วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ