ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

ดูรายชื่อคณะกรรมการ

จังหวัดกระบี่

ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ ethics_p@ocsc.go.th
หมายเหตุ คณะกรรมการจริยธรรมทุกองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติพฤติกรรมที่มีนัยสำคัญ

ชื่อ - สกุล องค์ประกอบ อายุ ตำแหน่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
1 นายพญอม จันนิ่ม ประธานกรรมการจริยธรรม ๖ (๑) 78 อดีตผุ้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนหนองทะเลวิทยา จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง กรรมการ ๖ (๒) 56 รองผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
3 นายวิรุจเทพ รัฐการวงศ์ กรรมการ ๖ (๓) 51 ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
4 นายสมโภช เพชร์สุทธิ์ กรรมการ ๖ (๓) 41 ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
5 ร้อยตำรวจโท ระวิ แพรกปาน กรรมการ ๖ (๔) 64 อดีตรองสารวัตรอำนวยการพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
6 นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา กรรมการ ๖ (๔) 36 นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
7 นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา กรรมการและเลขานุการ ๖ (๕) 58 รองผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
* ข้อมูล ณ วันที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ