ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารงานบุคคล

ด้านคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

- เคยได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2544

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2544