ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นางสาวรานี อิฐรัตน์

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการกอง 3 รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านธรรมาภิบาล

การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
การบริหารหนี้สาธารณะ
การวางแผนและบริหารนโยบายสาธารณะ

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

- เคยได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2564

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี ๒๕๖๔ ของสำนักงาน ป.ย.ป.