ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านธรรมาภิบาล

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ