ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นางสาวปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย

ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านธรรมาภิบาล

ด้านการให้ความรู้ด้านการเงิน

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

รางวัลชมเชย ประเภทสตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการภาคราชการดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2558 โดยกรมสวัสดิการและคุhมครองแรงงาน
รางวัลลคนดีมีจริยธรรม สาขาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง