ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นางเอื้อมพร ช่วยเกิด

ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านธรรมาภิบาล

การเป็นวิทยากรบรรยายเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ชาติไทย พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา และการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิต ในฐานะวิทยากร จิตอาสา 904
การเป็นวิทยากรในเนื้อหาการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

สำเร็จหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” และปฏิบัติงานจิตอาสา และวิทยากรจิตอาสาในโอกาสต่าง ๆ