ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายวิรุจเทพ รัฐการวงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด จังหวัดกระบี่

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

ไม่ระบุ

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ