ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายสมโภช เพชร์สุทธิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ