ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา

ตำแหน่งปัจจุบัน

นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านธรรมาภิบาล

ไม่ระบุ

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ