ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายระวิ แพรกปาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

อดีตรองสารวัตรอำนวยการพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ทางน้ำ และทางบก

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

รับโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม (วัฒนคุณาธร) จากกระทรวงวัฒนธรรม
รับโล่รางวัลโครงการอาสาช่วยน้อง (โรงเรียนชนบท)
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "แสงดาวแห่งความดี" ประจำปี 2554
รับโล่แห่งเกียรติยศ "คนดี EMS" จากมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
รับโล่เกียรติคุณ "อาสาสมัครดีเด่น" ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ