ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายพญอม จันนิ่ม

ตำแหน่งปัจจุบัน

อดีตผุ้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนหนองทะเลวิทยา จังหวัดกระบี่

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

จัดรายการวิทยุต่อเนื่องตลอดทาง สวท.กระบี่

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรางวัลชนะเลิศการประกวด "กาญจนบารมี กวี-คีตการ ต้านมะเร็งเต้านม 22 พฤศจิกายน 2564" จากมูลนิธิกาญจนบารมี
รางวัล "ครูขวัญศิษย์" จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
รับโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม "วัฒนคุณาธร" กระทรวงวัฒนธรรม