ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

กฎหมายระหว่างประเทศ

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ