ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายเลิศบุศย์ กองทอง

ตำแหน่งปัจจุบัน

อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดกาฬสินธุ์

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล , ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร , ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านราชการชายแดน  ด้านมวลชน ด้านการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

- เคยได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2552

1. ช้าราชการดีเด่น 
2. บุคคลดีเด่นการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. นายอำเภอแหวนเพชรประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ