ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นางณัชกานต์ สว่างอารมณ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารงานบุคคล

ปฏิบัติงานหัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ได้รับทุนอบรมของรัฐบาล (ก.พ.) ฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2557 และ 2561