ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นางเกษร แสนศักดิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาฬสินธุ์

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล , ด้านจิตวิทยา , ด้านพฤติกรรมศาสตร์ , ด้านการประชาสัมพันธ์ , ด้านการวิจัยและการประเมินผล , ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ด้านการศึกษา , ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร , ด้านอื่น ๆ

1. ความรู้ความสามารถด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2.ความรู้ความสามารถในการเขียนบทการแสดง
3. ควารู้ความสามารถในการจัดทำหนังสืออนุสรณ์เฉลิมฉลองเมืองกาฬสินธุ์ 220 ปี และ 222 ปี
4. ความรู้ความสามารถในการเป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกร

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

- เคยได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2560

1. รับโล่รางวัลผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
2. รับรางวัลแม่ดีเด่น
3. รับรางวัลสตรีดีเด่น 
4. รับรางวัลข้าราชการดีเด่น
5. รับรางวัล ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น
6. รับรางวัล MOE AWARDS
7. รับรางวัลครูผู้ทรงคุณค่า
8. รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น
9. รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทผู้บริหาร ระดับประเทศ
10.  รับโล่รางวัลคนทำความดี
11. รับรางวัลผู้กำกับการแสดง