ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายธวัชชัย รอดงาม

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดกาฬสินธุ์

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล , ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร , ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน , ด้านอื่น ๆ

1. การบริหารราชการแผ่นดิน
2. การพัฒนา/แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

-