ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายศักดิ์ชาย เพ็งอารีย์

ตำแหน่งปัจจุบัน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล , ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

-

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

-