ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นางสาวอัมพรพรรณ อภิรักษากร

ตำแหน่งปัจจุบัน

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล , ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร , ด้านอื่น ๆ

1. เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จังหวัดกาฬสินธุ์
2. คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. เป็นเลขานิการ คณะทำงานประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

- เคยได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2552

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2552