ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายมนตรี จรัลพงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล , ด้านการประชาสัมพันธ์ , ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน , ด้านการบริหารธุรกิจ

1. ด้านการประสานความสัมพันธ์
2. สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

- เคยได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2551

1. ได้รับเกียติคุณข้าราชการตำรวจที่มีผลงานในด้านการป้องกันยาเสพติดดีเด่น
2. ได้รับเกียติคุณ ข้าราชการธรรมาภิบาลดีเด่น
3. ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น
4. ได้รับเกียติคุณการปฏิบัติหน้าที่และมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น
5. ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่าง คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน
6. ได้รับเกียติคุณนักข่าวอาชญากรรมอะวอร์ด
7. ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
8. ได้รับโล่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเก่นในด้านงานชุมชนสัมพันธ์
9. ได้รับแหนบ หรือเข็มรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพเครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กฯ
10. ได้รับโล่ประกาศเกียติคุณ ยกย่องเป็นบุคคลดีเด่น
11. ได้รับเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒธรรม
12. ได้รับเกียติคุณบุคคลตัวอย่างแห่งปี คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน