ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายสุเมษ สายสูง

ตำแหน่งปัจจุบัน

อดีตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

กรรมการสภาการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ประธานอนุกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
กรรมการสถานศึกษา 2 แห่ง (โรงเรียนน่านปัญญานุกูล โรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร)

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ ปี พ.ศ. 2558
รางวันพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคลกลุ่มที่มีคุณูปการระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2562