ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายอาภรณ์ นิลศิริ

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดน่าน

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล

ไม่ระบุ

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ