ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นางพิสมัย ชมเชย

ตำแหน่งปัจจุบัน

อดีตอำนวยการระดับสูง กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ไม่ระบุ

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

- เคยได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2557

ข้าราชการพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ (ประเภทพัฒนาการอำเภอ)