ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายภิรมย์ เทพสุคนธ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดน่าน

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ไม่ระบุ

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ