ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดน่าน

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล

ไม่ระบุ

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ