ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร

ตำแหน่งปัจจุบัน

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล , ด้านการศึกษา

ด้านการบริหารการศึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2557-2558) เลขาธการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2549-2550) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2541-2549) นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2549-2558) ประธานกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (2545-2553) ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 12 แห่งในฐานะโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประธานกรรมการวิทยาลัยชุมชน กรรมการสภาการศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินสภามหาวิทยาลัย
ด้านการบริหาร
ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กรรมกาารสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมแห่งการเรียนรู้ กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒินายกรัฐมนตรี กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการอาเซียนด้านการวิจัยพลังงาน ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาการจัดทำกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนของประเทศ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่ปรึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ กรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ด้านประชาสังคม
ประธานมูลนิธิพัมนาชุมชนและเขตภูเขา เลขาธิการมูลนิธิจุมภฎ-พันธ์ุทิพย์

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

รางวัลพระราชทานเนื่องในการสอบได้เป็นที่หนึ่งของประเทศไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2507)
รางวัล George Young (พ.ศ. 2509.2510) และรางวัล Grey, Law and Watts (พ.ศ. 2514) จาก University of Glasgow, เหรียญทองการสอบเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (พ.ศ. 2512)
รางวัลเกียรติคุณอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี (พ.ศ. 2538)
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจเัย (พ..ศ. 2540)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (พ.ศ. 2551) มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (2553) ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ. 2560) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.2564)
รางวัลเกียรติยศ PTIT Distinguished Fellow ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554
รางวัลอาจารย์ดีเด่นกงอทุนเอกิน เลาเกเซ่นอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555 
รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2563)