ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

อดีตอดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จังหวัดนนทบุรี

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

- งานบริหารองค์กรในระดับกรม,กอง,สำนัก
- งานคุ้มครองผู้บริโภค

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

- ผู้บริหารสาธารณสุขดีเด่นและเปี่ยมคุณธรรม ประจำปี 2559 จากสมาคมนักบริหารสาธารณสุข
- แพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2536 จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์