ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อดีตอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จังหวัดนนทบุรี

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

- เป็นกรรมการมูลนิธิสำนักงานคระกรรมการอาหารและยา (ปี 2561 - ปัจจุบัน)
- เป็นกรรมการทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวุตถุอันตราย (ปี 2562 - ปัจจุบัน)
- เป็นอนุกรรมการสอบสวนชุดที่ 1 ของสภาเภสัชกรรม (ปี 2565 - ปัจจุบัน)

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ