ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นางสาวยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ

ตำแหน่งปัจจุบัน

อดีตอดีตนักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จังหวัดนนทบุรี

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

การพัฒนาระบบคุณภาพในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ