ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายวัฒนศักดิ์ ศรรุ่ง

ตำแหน่งปัจจุบัน

เลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จังหวัดนนทบุรี

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

- ตรวจสอบผลการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ และแต่งตั้งข้าราชการในระดับสูงขึ้นของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ 2563 ทำให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มีข้อมูลในการพิจารณาเลื่อนระดับ และแต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานฯ

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

- ผู้บำเพ็ญคุณงานความดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สมควรได้รับเครื่องหมายวชิราวุธ ปี 2555