ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นางสาวกนิษฐา กังสวนิช

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา จังหวัดนนทบุรี

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าวางแผนเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ