ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายสุดจิต นิมิตกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

อดีตกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด  อดีตอธิบดี และอาจารย์พิเศษ

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

นักปกครองเกียรติยศ รางวัลดำรงราชานุภาพในโอกาสกระทรวงมหาดไทยครบ 120 ปี