ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายจตุรงค์ สุขพัฒน์

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครอง
การสอบสวนทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ