ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายวรัตม์ มาประณีต

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

ไม่มี

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ