ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายปิยะ วงศ์ลือชา

ตำแหน่งปัจจุบัน

อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

ด้านกฎหมาย

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ