ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์

นายสมาน ปางวัชรากร

ตำแหน่งปัจจุบัน

อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบูรณ์

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม , ด้านการบริหารงานบุคคล , ด้านกฎหมาย , ด้านธรรมาภิบาล

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน สำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาล้ยราชภัฏเพชรบูรณ์
อนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เกียรติประวัติหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

ไม่ระบุ